หน้าแรก / ค้นหา / สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส (ไฟฟรี 50 หน่วย)
สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส (ไฟฟรี 50 หน่วย)

 

สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส (ไฟฟรี 50 หน่วย)

ที่   เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2) 
2 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส พ.ศ.2559
3 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 177/2555 เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
4 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 102/2555 เรื่อง การนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชน สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
5 วิธีการรายงานข้อมูล การนำส่งเงิน และขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
6 วิธีการรายงานข้อมูล การนำส่งเงิน และขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชน สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
7 แบบฟอร์มตารางการนำส่งเงิน  
7.1 สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
7.2 สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน

 

คลังความรู้ : ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ
ปีพิมพ์ : -
เจ้าของผลงาน : กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
คำสำคัญ : #ผู้รับใบอนุญาต #จำหน่ายไฟฟ้า #การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส #ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ #กระบวนการ ขั้นตอน ความเชื่อมโยง ส่วนงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 586
ปีที่บันทึก : -
ปีที่เนื้อหาเกิดขึ้น : -
หมายเหตุ : -