หน้าแรก / สถิติ
สถิติการเข้าชม ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2566
สถิติการเข้าชม
ประจำเดือน {{getMonthDefault[changeMonth]}} ประจำปี {{changeYear.show}} เข้าชมเว็บไซต์ {{value}}
จำนวนผู้เข้าชม จำนวนผู้เข้าชม
{{value.list}} {{value.total}} {{v}} {{v}}
รวม {{sum_total}} {{v}}
หมายเหตุ : จำนวนสถิติการเช้าชมในแต่ละเดือนเป็นจำนวนที่นับตั้งแต่วันเริ่มต้นของเดือน จนถึงวันที่สิ้นสุดในแต่ละเดือนนั้นๆ
* กรณีที่ยังไม่ครบเดือนระบบจะนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของเดือน จนถึงวันที่ปัจจุบัน